<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> ESD Association >

 

International Scientific Conferences

www.esd-conference.com

The work of the Association is open to the public. The transparency of activities is provided by the means  enshrined in the Statute, namely: timely reporting on the work of the Association and significant events, to the members; regular or occasional written reports; through public announcements and by maintaining website.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene Statutom, poimence: pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem te putem stalne stranice na Internetu.